VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 10 | 1 Các Vua 11 | 1 Các Vua 12 | 2 Các Vua

1 Các Vua 11:3

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Người có bảy trăm hoàng hậu, và ba trăm cung nữ; chúng nó bèn làm cho người trở lòng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn