VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 10 | 1 Các Vua 11 | 1 Các Vua 12 | 2 Các Vua

1 Các Vua 11:9-10

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Sa-lô-môn, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã hai lần hiện đến cùng người, 10 phán bảo người rằng chớ theo các thần khác; nhưng người không vâng theo lịnh của Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn