VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 17 | 1 Các Vua 18 | 1 Các Vua 19 | 2 Các Vua

1 Các Vua 18:38

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

38 Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi, và rút nước trong mương.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn