VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 17 | 1 Các Vua 18 | 1 Các Vua 19 | 2 Các Vua

1 Các Vua 18:45

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

45 Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất lớn. A-háp bèn lên xe mình, đi đến Gít-rê-ên.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn