VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 18 | 1 Các Vua 19 | 1 Các Vua 20 | 2 Các Vua

1 Các Vua 19:8

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn