VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 1 | 1 Các Vua 2 | 1 Các Vua 3 | 2 Các Vua

1 Các Vua 2:19-20

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Bát-Sê-ba đi đến vua Sa-lô-môn, để nói với người giùm cho A-đô-ni-gia. Vua đứng dậy đi đón bà, cúi xuống lạy bà; đoạn, người ngồi trên ngai mình, và sai đặt một ngai khác cho mẹ mình; bà bèn ngồi bên tay hữu vua. 20 Bà nói với vua rằng: Mẹ có một việc nhỏ xin con, con chớ từ chối. Vua đáp: Mẹ ôi! xin hãy nói; vì tôi sẽ chẳng từ chối với mẹ đâu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn