VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 7 | 1 Các Vua 8 | 1 Các Vua 9 | 2 Các Vua

1 Các Vua 8:27

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời, dầu đến đỗi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn