VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 11 | 2 Các Vua 12 | 2 Các Vua 13 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 12:1-2

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Năm thứ bảy đời Giê-hu, Giô-ách lên ngôi làm vua, và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Xi-bia, quê ở Bê-e-Sê-ba. 2 Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn