VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 18 | 2 Các Vua 19 | 2 Các Vua 20 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 19:14

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ê-xê-chia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả, bèn đọc. Đoạn, người đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va, và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn