VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 18 | 2 Các Vua 19 | 2 Các Vua 20 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 19:15

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ê-xê-chia cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Ngài vẫn ngự ở giữa các chê-ru-bin, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian. Chính Ngài đã làm nên trời và đất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn