VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 21 | 2 Các Vua 22 | 2 Các Vua 23 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 22:1-2

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-đi-đa, con gái của A-đa-gia, cháu Bô-cát. 2 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn