VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 21 | 2 Các Vua 22 | 2 Các Vua 23 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 22:1-2,20

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Khi Giô-si-a lên làm vua, được tám tuổi; người cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ người tên là Giê-đi-đa, con gái của A-đa-gia, cháu Bô-cát. 2 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của Đa-vít, tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu, hoặc về bên tả. 20 Kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi; và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan giáng xuống trên chỗ nầy. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn