VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 1 | 2 Các Vua 2 | 2 Các Vua 3 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 2:11-12

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. 12 Ê-li-sê nhìn thấy, bèn la lên rằng: Cha tôi ôi! cha tôi ôi! là xe và lính kỵ của Y-sơ-ra-ên! Đoạn, Ê-li-sê không còn thấy người nữa; rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn