VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 1 | 2 Các Vua 2 | 2 Các Vua 3 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 2:13-14

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Ê-li-sê bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, trở về, đứng tại trên mé Giô-đanh. 14 Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Ê-li rơi xuống, đập nước, và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên, và Ê-li-sê đi ngang qua.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website