VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 2 | 2 Các Vua 3 | 2 Các Vua 4 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 3:15

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khảy đàn. Trong lúc người ấy khảy đàn, thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn