VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 4 | 2 Các Vua 5 | 2 Các Vua 6 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 5:12

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 A-ba-na và Bạt-ba, hai sông ở Đa-mách, há chẳng tốt hơn các nước trong Y-sơ-ra-ên sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi và giận dữ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn