VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Các Vua | 2 Các Vua 5 | 2 Các Vua 6 | 2 Các Vua 7 | 1 Sử-ký

2 Các Vua 6:5-7

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. người la lên rằng: Ớ chúa tôi! than ôi! tôi có mượn nó! 6 Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng: Nó rớt ở đâu? Người chỉ chỗ cho. Ê-li-sê bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên, 7 và biểu người ấy rằng: Hãy lấy nó đi. Người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn