VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 11 | 1 Sử-ký 12 | 1 Sử-ký 13 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 12:32

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

32 Về con cháu Y-sa-ca, có những kẻ hiểu biết thì giờ, và việc dân Y-sơ-ra-ên nên làm; chúng có hai trăm trưởng tộc; còn những người anh em chúng cũng vâng lịnh chúng bàn.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn