VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 21 | 1 Sử-ký 22 | 1 Sử-ký 23 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 22:6-7

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Bấy giờ, Đa-vít gọi Sa-lô-môn, con trai mình, truyền dặn người cất một cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 7 Đa-vít nói với Sa-lô-môn rằng: Hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn