VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 22 | 1 Sử-ký 23 | 1 Sử-ký 24 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 23:1-5

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đa-vít đã già, cao tuổi, bèn lập Sa-lô-môn, con trai mình, làm vua Y-sơ-ra-ên. 2 Người nhóm các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, cùng những thầy tế lễ, và người Lê-vi. 3 Người ta lấy số người Lê-vi từ ba mươi tuổi trở lên, và số của họ, cứ đếm từng người, được ba vạn tám ngàn. 4 Trong số các người ấy, có hai vạn bốn ngàn người được cắt cai quản công việc của đền Đức Giê-hô-va; sáu ngàn người đều làm quan đốc lý và quan xét; 5 còn bốn ngàn người đều làm kẻ canh cửa; và bốn ngàn người ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng nhạc khí của Đa-vít đã làm đặng ngợi khen.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn