VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 3 | 1 Sử-ký 4 | 1 Sử-ký 5 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 4:10

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Gia-bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn