VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 15 | 2 Sử-ký 16 | 2 Sử-ký 17 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 16:9

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Trong việc này vua có cư xử cách dại dột, nên từ này về sau vua sẽ có giặc giã.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn