VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 20 | 2 Sử-ký 21 | 2 Sử-ký 22 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 21:18-20

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Sau các việc ấy, Đức Giê-hô-va hành hại người, khiến cho bị bịnh bất trị trong ruột. 19 Ngày qua tháng lụn, xảy cuối năm thứ nhì, thì ruột gan Giô-ram vì bịnh tan rớt ra, và người chết cách đau đớn dữ tợn; dân sự không xông thuốc thơm cho người như đã xông cho tổ phụ người. 20 Khi người lên ngôi, thì tuổi được ba mươi hai, và người cai trị tám năm tại Giê-ru-sa-lem; người qua đời chẳng ai tiếc người; người ta chôn người trong thành Đa-vít, song chẳng phải tại mồ các vua.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn