VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 20 | 2 Sử-ký 21 | 2 Sử-ký 22 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 21:8-10

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Trong đời Giô-ram, Ê-đôm phản nghịch cùng Giu-đa, và lập một vua cho mình. 9 Giô-ram với các quan tướng và các xe của mình, ban đêm chổi dậy, kéo ra đánh Ê-đôm đã vây phủ mình và các quan cai xe. 10 Song Ê-đôm dấy nghịch, không phục dưới tay Giu-đa cho đến ngày nay. Cũng trong một lúc ấy, Líp-na phản nghịch, không phục dưới tay Giô-ram nữa, bởi vì người đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn