VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 21 | 2 Sử-ký 22 | 2 Sử-ký 23 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 22:1-4

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Dân cư thành Giê-ru-sa-lem lập A-cha-xia, con trai út của Giô-ram, làm vua thay vì người; vì đạo quân đến với dân A-rạp xông vào trại quân, đã giết các con trai lớn hơn người. Ấy vậy, A-cha-xia, con trai Giô-ram, vua Giu-đa, lên ngôi làm vua. 2 A-cha-xia được hai mươi tuổi khi người tức vị; người cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem; tên mẹ người là A-tha-li, con gái của Ôm-ri. 3 Người cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp; vì mẹ người là kẻ bày mưu giục người làm điều ác. 4 Người làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, như nhà A-háp đã làm; vì sau khi vua cha qua đời, nhà A-háp làm kẻ bày mưu cho người, gây cho người bị bại hoại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn