VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 22 | 2 Sử-ký 23 | 2 Sử-ký 24 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 23:20-21

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Người lãnh lấy những quan tướng cai trăm người, kẻ tước vị và những người quan trưởng của dân, cùng cả dân sự của xứ, mà rước vua từ đền Đức Giê-hô-va xuống, đi vào cung vua bởi cửa trên, rồi đặt vua ngồi trên ngôi nước. 21 Hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng, và thành được bình tịnh. Vả, chúng đã giết A-tha-li bằng gươm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn