VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 24 | 2 Sử-ký 25 | 2 Sử-ký 26 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 25:14

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Khi A-ma-xia đánh được dân Ê-đôm trở về, thì đem các thần của dân Sê-i-rơ về, lập lên làm thần của mình, quì lạy trước mặt chúng nó, và đốt hương cho.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn