VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 28 | 2 Sử-ký 29 | 2 Sử-ký 30 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 29:17a

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ngày mồng một tháng giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch; qua ngày mồng tám tháng ấy, chúng đến nơi hiên cửa của Đức Giê-hô-va; trong tám ngày họ dọn đền của Đức Giê-hô-va cho sạch; và qua ngày mười sáu tháng giêng công việc làm xong.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn