VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 28 | 2 Sử-ký 29 | 2 Sử-ký 30 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 29:31

29 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Ê-xê-chia cất tiếng nói rằng: Bây giờ các ngươi đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va; vậy hãy đến gần, đem những hi sinh và của lễ cảm tạ vào trong đền của Đức Giê-hô-va. Hội chúng bèn dẫn đến những hi sinh và của lễ cảm tạ; còn kẻ nào vui lòng thì đem dâng những của lễ thiêu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn