VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 33 | 2 Sử-ký 34 | 2 Sử-ký 35 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 34:1-2

34 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Giô-si-a được tám tuổi khi người lên ngôi làm vua, và cai trị ba mươi mốt năm tại Giê-ru-sa-lem. 2 Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và đi theo con đường của Đa-vít, tổ phụ người, không xây về bên hữu hay là bên tả.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn