VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 35 | 2 Sử-ký 36 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 36:19

36 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành Giê-ru-sa-lem, lấy lửa đốt các cung điện, và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn