VietChristian
VietChristian
svtk.net

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sử-ký | E-xơ-ra 1 | E-xơ-ra 2 | E-xơ-ra 3 | Nê-hê-mi

E-xơ-ra 2:68-69

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

68 Có nhiều trưởng tộc, khi đã đến đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, thì dâng những của lễ lạc ý cho nhà Đức Chúa Trời, để xây cất nó lại chỗ cũ. 69 Tùy theo sức mình, chúng dâng vào kho của cuộc xây cất đền sáu mươi mốt ngàn đa-riếc vàng, năm ngàn min bạc, và một trăm bộ áo thầy tế lễ.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website