VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sử-ký | E-xơ-ra 7 | E-xơ-ra 8 | E-xơ-ra 9 | Nê-hê-mi

E-xơ-ra 8:18

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Vì nhờ tay Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan, thuộc về dòng Mách-li, là hậu tự của Lê-vi, con trai của Y-sơ-ra-ên, luôn Sê-rê-bia, và các con trai cùng anh em người, số được mười tám tên;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn