VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | E-xơ-ra | Nê-hê-mi 10 | Nê-hê-mi 11 | Nê-hê-mi 12 | Ê-xơ-tê

Nê-hê-mi 11:25-36

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Còn về các hương thôn và đồng ruộng của nó, có mấy người Giu-đa ở tại Ki-ri-át-A-ra-ba, và trong các làng nó, tại Đi-bôn và các làng nó, tại Giê-cáp-xê-ên và các làng nó, 26 tại Giê-sua, Mô-la-đa, Bết-phê-lê, 27 Hát-sa-Su-anh, Bê-e-sê-ba và trong các làng nó, 28 tại Xiếc-lạc, Mê-cô-na và trong các làng nó, 29 tại Ên-rim-môn, Xô-ra Giạt-mút, 30 tại Xa-nô-a, A-đu-lam và các làng nó; tại trong La-ki và các đồng ruộng nó, trong A-sê-ca và các làng nó. Vậy chúng ở từ Bê-e-sê-ba cho đến trũng Hin-nôm. 31 Người Bên-gia-min cũng ở từ Ghê-ba cho đến Mích-ma, A-gia, Bê-tên và các làng nó; 32 và ở tại A-na-tốt, Nóp, A-na-nia, 33 Hát-so, Ra-ma, Ghi-tha-im, 34 Ha-đít, Sê-bô-im, Nê-ba-lát, 35 Lô-đơ, và Ô-nơ, tức là trũng của các thợ. 36 Từ trong các người Lê-vi có mấy ban ở Giu-đa hiệp với Bên-gia-min.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn