VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Nê-hê-mi | Ê-xơ-tê 1 | Ê-xơ-tê 2 | Ê-xơ-tê 3 | Gióp

Ê-xơ-tê 2:1

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua A-suê-ru đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại Vả-thi, và việc nàng đã làm, cùng sự đã chỉ định cho nàng.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn