VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nê-hê-mi | Ê-xơ-tê 2 | Ê-xơ-tê 3 | Ê-xơ-tê 4 | Gióp

Ê-xơ-tê 3:5-6

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lạy mình bèn nổi giận dữ. 6 Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn, người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa, là tông tộc của Mạc-đô-chê, ở trong toàn nước A-suê-ru.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn