VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 9 | Gióp 10 | Gióp 11 | Thi-thiên

Gióp 10:18-22

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Nhân sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi? Phải chi đã tắt hơi, thì chẳng con mắt nào thấy tôi! 19 Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có; Vì mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mã! 20 Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi, Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút, 21 Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại; 22 Tức đất tối đen như mực, Là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó, Và ánh sáng không khác hơn tối tăm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn