VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 10 | Gióp 11 | Gióp 12 | Thi-thiên

Gióp 11:7

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Và thấu rõ Đấng Toàn năng sao?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn