VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 13 | Gióp 14 | Gióp 15 | Thi-thiên

Gióp 14:4

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Chẳng một ai!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn