VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 13 | Gióp 14 | Gióp 15 | Thi-thiên

Gióp 14:7- 9

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy Sẽ còn mọc lên nữa, Không thôi nức chồi. 8 Dẫu rễ nó già dưới đất, Thân nó chết trong bụi cát, 9 Vừa có hơi nước, nó sẽ mọc chồi, Và đâm nhành như một cây tơ;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn