VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 30 | Gióp 31 | Gióp 32 | Thi-thiên

Gióp 31:15

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi, Há chẳng có dựng nên chúng nó sao? Há chẳng phải cũng một Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn