VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 31 | Gióp 32 | Gióp 33 | Thi-thiên

Gióp 32:5,10-22

32 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Vậy, khi Ê-li-hu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh nộ người bèn phừng lên. 10 Bởi cớ ấy tôi nói rằng: Hãy nghe tôi; Phần tôi cũng sẽ tỏ ra ý tưởng của tôi. 11 Kìa, tôi đã chờ đợi nghe các lời của các anh, Lắng tai nghe những lời luận biện các anh, Cho đến khi các anh đã tra xét đều cho xong. 12 Thật, tôi có chăm chỉ nghe các anh. Thấy chẳng một ai trong các anh thắng hơn Gióp, Hoặc đáp lời của người được. 13 Chớ nói rằng: Chúng ta tìm được khôn ngoan; Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. 14 Vả, Gióp không có tranh luận với tôi, Vậy, tôi sẽ chẳng dùng lời các anh mà đáp lại người. 15 Họ sửng sốt không đáp chi nữa; Đã cạn lời hết tiếng rồi. 16 Tôi há phải chờ đợi, vì họ hết nói, Không còn trả lời gì nữa sao? 17 Theo phiên tôi cũng sẽ đáp lời chớ; Tôi cũng tỏ ra ý tưởng mình chớ; 18 Vì tôi đã đầy dẫy lời nói, Trí trong lòng tôi cảm giục tôi nói. 19 Nầy, lòng tôi như rượu chưa khui, Nó gần nứt ra như bầu rượu mới. 20 Tôi sẽ nói và được nhẹ nhàng; Tôi sẽ mở môi miệng ra và đáp lời. 21 Tôi sẽ chẳng tư vị ai, Không dua nịnh bất kỳ người nào. 22 Vì tôi chẳng biết dua nịnh; Nếu dua nịnh, Đấng Tạo hóa tôi hẳn trừ diệt tôi tức thì.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website