VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 32 | Gióp 33 | Gióp 34 | Thi-thiên

Gióp 33:4

33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn