VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 34 | Gióp 35 | Gióp 36 | Thi-thiên

Gióp 35:1-8

35 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Ê-li-hu lại nói rằng: 2 Ông đã nói rằng: Tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời; Lại nói: Tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tội, 3 Tôi há sẽ được ích hơn chăng? Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao? 4 Tôi sẽ đáp lại ông, Và các bạn hữu của ông nữa. 5 Hãy ngước mắt lên xem các từng trời; Hãy coi áng mây, nó cao hơn ông. 6 Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài? 7 Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông? 8 Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, Và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn