VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 37 | Gióp 38 | Gióp 39 | Thi-thiên

Gióp 38:8-11

38 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? 9 Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo xống, Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó; 10 Ta định giới hạn cho nó, Đặt then chốt và cửa của nó, 11 Mà rằng: Mầy đến đây, chớ không đi xa nữa, Các lượn sóng kiêu ngạo mầy phải dừng lại tại đây!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn