VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 8 | Gióp 9 | Gióp 10 | Thi-thiên

Gióp 9:25-26

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm; Nó trốn không thấy điều phước hạnh. 26 Nó xớt qua mau như thuyền nan, Như chim ưng xông vào mồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn