VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 99 | Thi-thiên 100 | Thi-thiên 101 | Châm-ngôn

Thi-thiên 100:4

100 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn