VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 99 | Thi-thiên 100 | Thi-thiên 101 | Châm-ngôn

Thi-thiên 100:5

100 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn