VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 101 | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Châm-ngôn

Thi-thiên 102:12

102 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, Kỷ niệm Ngài lưu từ đời nầy sang đời kia.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn