VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 102 | Thi-thiên 103 | Thi-thiên 104 | Châm-ngôn

Thi-thiên 103:11

103 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn